OPTAGET 14. JUNI 2022

Sådan gør du når din virksomhed skal digitalisere jeres leverandørfakturaer

Replay video af inspirationswebinaret “Sådan gør du når din virksomhed skal digitalisere jeres leverandørfakturaer.

OPTAGET 24. MAJ2022

Er den nye bogføringslov svær eller...

Se videoen fra vores inspirationswebinar!

Ny bogføringslov

28. august 2023

Anmeldes processen for systemerne er i fuld gang og skal være anmeldt seneste til ERST den 31.10.2023

1. februar 2023

Krav til digitale standard bogføringssystemer træder i kraft 1. februar 2023
Erhvervsstyrelsen udsteder nu bekendtgørelserne om kravene til digitale standard bogføringssystemer og anmeldelse- og registrering heraf. Bekendtgørelserne er et afgørende skridt ift. at høste gevinsterne ved øget automatisering af virksomheders bogføringsprocedure og mere sikker opbevaring af virksomhedernes regnskabsmateriale.

2023

Ikrafttrædelse af krav til digitale standard bogføringssystemer udskydes
Erhvervsstyrelsen har tidligere annonceret en forventet tidsplan for ikrafttrædelse af krav til digitale bogføringssystemer. Regler, der har været annonceret til at gælde fra den 1. januar 2023, vil først træde i kraft på et senere tidspunkt. Det skyldes den igangværende regeringsdannelse.

Læs mere her…

2023

Krav til digitale bogføringssystemer
Udbydere af digitale bogføringssystemer skal registrere deres systemer hos Erhvervsstyrelsen, så virksomhederne enkelt kan vælge et bogføringssystem, der lever op til lovens krav. Det forventes at ske i løbet af 2023.
Bemærk at spørgsmål og svar er blevet revideret i lyset af de regler for digitale bogføringssystemer, som har været i offentlig høring.

Læs mere her…

1. juli 2022

Skabelon digital bogføringslov
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en skabelon til beskrivelse af virksomhedernes bogføringsprocedure og vejledning hertil. Skabelonen kan hjælpe virksomheder med at efterleve kravet om at nedskrive procedurer for bogføring.

Kravet om procedurebeskrivelse trådte i kraft 1. juli 2022.

Du kan finde skabelonen her…

Har du spørgsmål eller har brug for sparing, så ring gerne til os på 70 22 98 00 eller send os en mail på support@futurelink.dk

1. juni 2022

Løsningerne klassificere i 3 klasser for nuværende:

  1. i cloud-baserede bogføringssystemer skal virksomhederne både registrere transaktioner og opbevare registreringerne og bilag hos en tredjepart, enten i form af udbyderen af systemet eller hos dennes cloud-leverandør
  2. i hybrid-bogføringssystemer, der installeres lokalt i virksomheden, skal systemet automatisk og løbende tage en sikkerhedskopi af kundens registreringer og bilag, som opbevares hos en tredjepart
  3. i specialudviklede bogføringssystemer, hvor registreringer og bilag kun opbevares lokalt på virksomhedens egen server, skal der løbende tages en fuldstændig sikkerhedskopi som opbevares hos en tredjepart

 

10. juni 2022

Futurelink er nu med i advisor gruppen, for at rådgive om ”teknisk funktionalitet” til Erhvervsstyrelsen og KPMG

14. juni 2022

Futurelink er godkendt og oprettet i SMV – Digital rådgiver til brug for opgaver omkring digital bogføringslov m.m.

15. juni 2022

Forventeligt nyt webinar primo august 2022

16. juni 2022

Erhvervsstyrelsen og KPMG har indkaldt til møder for branche leverandører den 21 samt for advisor den 23 juni.

Hvad forventes at gælde hvornår?

1. juli 2022

Loven forventes at træde i kraft. Det er imidlertid i høj grad de nuværende regler fra dennuværende lov, som fortsætter – dog med visse, få justeringer,.

1. januar 2023

Erhvervsstyrelsen fastsætter regler og krav til digitale bogføringssystemer

1. juli 2023

Eksisterende udbydere af digitale bogføringssystemer skal opfylde de nye krav til digitale bogføringssystemer og være anmeldt til Erhvervsstyrelsen

1. januar 2024

Virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B, C og D for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2024 eller senere, skal opfylde de nye krav til digitale bogføringssystemer

1. juli 2024

Virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B, C og D, og som anvender eget bogføringssystem, der ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen, skal opfylde de nye krav til digitale bogføringssystemer, (svarende til kravene for udbydere af digitale
bogføringssystemer)

1. januar 2026

Virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse A med en årlig omsætning over 300.000 DKK i to på hinanden følgende år for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2026 eller senere, skal opfylde de nye krav til digitale bogføringssystemer

1. juli 2026

Virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse A med en årlig omsætning over 300.000 DKK i to på hinanden følgende regnskabsår, og som anvender eget bogføringssystem, der ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen, skal opfylde de nye krav til digitale bogføringssystemer (svarende til kravene for udbydere af digitale bogføringssystemer)

Lovudkast

Regeringen har fremlagt lovudkast til ny bogføringslov. Den medfører ganske væsentlige ændringer.

Digital opbevaring
Der indføres krav om at bogføringsmateriale og bilag opbevares digitalt. Dvs. alle bilag skal scannes. Dog gælder kravet ikke for detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag. Kravet indføres særligt for at forbedre muligheden for at kunne gennemføre skattekontrollen. Kravet vil ikke gælde personlige virksomheder med en omsætning under 300.000 kr.

Der var i det oprindelige lovforslag indsat en 10 dages frist for at scanne bilagsmaterialet, når de var bogført. Denne frist er taget ud af lovudkastet. Der er således ingen endelig frist, men loven stiller krav om ”snarest mulig” bogføring. Man må tage hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang.

Der indføres også krav om at der løbende skal foretages backup, og at denne skal opbevares betryggende.

Hvis hverken det originale digitale bogføringsmateriale eller backup kan stilles til rådighed ved forespørgsel fra de offentlige myndigheder som har krav på materialet, kan der pålægges bøder. Lovudkastet lægger op til potentielle bøder med op til 1,5 millioner kroner.

Beskrivelse af bogføringen
Alle virksomheder skal foretage en beskrivelse af sin bogføring, herunder hvordan det sikres at alt bogføres, hvem der bogfører, hvor tit der bogføres, hvor ofte der tages sikkerhedskopi, hvordan materialet opbevares og så videre.

Der er i dag en særlige regel om at man kan undlade denne beskrivelse, hvis man anvender et standardsystem og leverandørens beskrivelse anvendes og opbevares i virksomheden. Denne regel om standardsystemer ophører, og således skal virksomhederne fremadrettet beskrive sin bogføring.

Kontrol
Erhvervsstyrelsen vil udføre risikobaseret kontrol af bogføringen i virksomheder som endnu ikke har indsendt første regnskab, eller som har fravalgt revision.

Digitale bogføringssystemer
Fremadrettet vil virksomheder skulle anvende et digitalt bogføringssystem. Indførelsen af disse regler, vil også medføre at bogføringsmateriale og bilag ikke må opbevares i virksomhedens egne lokaler, men skal placeres digitalt hos tredjemand. Samtidig vil alle selskaber skulle oplyse samtidig med indsendelsen af deres regnskab, hvilket bogføringssystem de anvender.

Der lægges også op til regler om indsendelse af oplysninger (registreringer/bilag) via offentlige systemer (såkaldte modtagerpunkter). Det vil give myndighederne ret stor indsigt i alle danske virksomheders bogføring.

Man kan forvente at reglerne om digitale bogføringssystemer, opbevaring hos tredjemand samt modtagerpunkter, træder i kraft i 2024 for selskaber og 2026 for personligt ejede virksomheder.

Den videre færd
Lovudkastet skal nu fremsættes og vedtages i Folketinget. Det er oplyst ved fremlæggelsen, at loven skal træde i kraft 1. juli 2022. Kravet om at digital bogføring og digital opbevaring af bogføring/bilag har dog virkning for transaktioner i regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller derefter, medmindre regnskabsmaterialet allerede forefindes digitalt.

Klik på nedenstående links eller kontakt os hvis du vil vide mere.

Kilde: Dossing & Partnere >>